(“Aydınlatma Metni”)

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca (i) katılımcı 16 yaşından küçük ise kişisel verileriniz ve velisi bulunduğunuz çocuklarınızın kişisel verileri; (ii) katılımcı olarak 16 yaşında veya 16 yaşından daha büyük iseniz sizin kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak BSH Ev Aletleri ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Makers of Tomorrow Projesi (“Proje”) kapsamında toplanan kişisel verileriniz ve velisi bulunduğunuz çocuklarınızın kişisel verileri, Kanun kapsamındaki genel ilkelerine uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde Proje’nin gerçekleştirilmesi ve katılımcıların Proje’den faydalanabilmesi için gerekli süreçlerin yürütülmesi ile iletişim ve ulaşım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, takip eden eğitimlerin organize edilmesi ve katılımcılarla gerekli iletişimlerin sağlanması, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, sosyal sorumluluk ve/veya sivil toplum aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası, Proje ve sair eğitimlerin tanıtılması, iç ve/veya dış paydaşlarla paylaşılacak basılı ve/veya görsel veya işitsel iletişim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası ve bu kapsamda talep/şikayet yönetimi süreçlerinin planlanması ve/veya icrası ile Proje’ye ilişkin görsellerin yayınlanması amaçlarıyla işlenebilecektir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Proje kapsamında toplanan kişisel verileriniz ve velisi bulunduğunuz çocuklarınızın kişisel verileri işbu Aydınlatma Metni’nin 1’inci maddesinde belirtilen amaçlar ile Proje kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Kodluyoruz Derneği’ne, Şirketimizin sosyal medya hesaplarında, internet sitelerinde ve sair iletişim ve basın mecralarında paylaşılmak üzere hissedarlarımıza, basın kuruluşlarına, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve kanunen yetkili kamu kurumlarına aktarılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz ve velisi bulunduğunuz çocuklarınızın kişisel verileri, Şirketimiz tarafından websitelerimiz ve online eğitimlerimiz yoluyla elektronik olarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilişkin olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hallerinde Proje’nin gerçekleştirilmesi amacıyla, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde Şirket organizasyonlarının planlanması amacıyla ve açık rızanızı vermeniz halinde ileti gönderiminin ve tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla açık rızanıza dayalı olarak bu Aydınlatma Metni’nin 1’inci ve 2’nci maddelerinde belirtilen amaçlar kapsamında işlenebilmektedir.

4. Şirketimiz Tarafından Açık Rızanız Doğrultusunda İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

Proje kapsamında toplanan kişisel verileriniz ve velisi bulunduğunuz çocuklarınızın kişisel verileri açık rızanız kapsamında tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla işlenebilecek ve bu amaçlarla veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Kodluyoruz Derneği’ne ve tedarikçilerimize aktarılabilecektir.

5. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Kanun’da düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

(“Aydınlatma Metni”)

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak BSH Ev Aletleri ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz, Makers of Tomorrow (“MOT”) haber bültenline kaydolmanız dolayısıyla sizlere MOT faaliyetlerinin tanıtılması ve ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla , Kanun kapsamındaki genel ilkelerine uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

2. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından makersoftomorrow.online internet sitesi üzerinden haber bültenine kaydolmanız dolayısıyla elektronik olarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz, açık rızanızı vermeniz halinde ileti gönderiminin ve tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla açık rızanıza dayalı olarak işlenebilmektedir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Bu kapsamında toplanan kişisel verileriniz MOT faaliyetlerinin tanıtılması kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Kodluyoruz Derneği’ne, tedarikçilerimize ve kanunen yetkili kamu kurumlarına aktarılabilecektir.

4. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Kanun’da düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.